Politieke besluitvorming in Nederland

 

De manier waarop semi-publieke en verzelfstandigde instellingen in Nederland publieke verantwoording afleggen, is bedroevend en uiterst zorgelijk. Daarover een stuk in NRC Handelsblad op 5 november 2010 (en in NRC Next 3 dagen daarna): Youp en de publieke sector.pdf

 

In Trouw schreef ik dat het maar goed is voor Nederland dat de belangenbehartigers van de bestaande orde in de SER geen AOW-compromis hebben gevonden: Dat AOW-overleg mislukte is terecht-okt09.pdf

 

Hart voor de publieke zaak. Aanbevelingen van de Nationale Conventie voor de 21e eeuw, september 2006.

Dit is het eindrapport van de Nationale Conventie, waar ik in de periode januari-oktober 2006 lid van was. De conventie had tot taak voorstellen te doen voor de inrichting van het nationaal politieke bestel die kunnen bijdragen aan herstel van vertrouwen tussen burger en politiek. De voorstellen richten zich op versterking van de actieve samenleving (civil society), de relatie tussen regering en parlement, de positie van de Grondwet en de besluitvorming over Europa. U vindt meer informatie op www.nationaleconventie.nl. Het eindrapport is ook te downloaden: EindrapportNC-2006.pdf

 

"Gesponsorde partij: wat is het probleem?" In: Trouw, 11 juli 2006.

Over de financiering van politieke partijen, en nieuwe partijen in het bijzonder. Te downloaden: Gesponsorde partij.pdf 

Macht

 

Macht was het kernthema van mijn proefschrift. Sindsdien heb ik er vaker over geschreven. Hieronder vindt u de belangrijkste publicaties:

 

In Idee, het tijdschrift van het kenniscentrum van D66 een overzichtsartikel over de machtsverhoudingen in Nederland: Wie heeft de macht in NL-Idee-sept10.pdf

 

"Ambtenaren formeren mee. De invloed van ambtenaren", in: De Helling, tijdschrift uitgegeven door het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, nummer 2, zomer 2002. Te downloaden: Invloed ambtenaren.pdf  

  

"The Struggle for Greenscape: Power and Decision-making about Rural Area Policy", in: F. Hendriks and Th.A.J. Toonen (ed.) Polder Politics. The re-invention of consensus democracy in the Netherlands, Aldershot: Ashgate.

Het hoofdstuk in deze bundel gaat over de besluitvorming over het Structuurschema Groene Ruimte in Nederland, één van de 3 cases van mijn proefschrift uit 1999.

 

Verdeelde macht. Een onderzoek naar rijksbesluitvorming in Nederland, Meppel/Amsterdam: Boom, 1999.

Mijn proefschrift (aan de Vrije Universiteit Amsterdam) over de machts- en invloedsverhoudingen in het Nederlandse openbaar bestuur. Een jaar na verschijning onderscheiden met de Politicologenprijs 2000 van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek. Op drie beleidsterreinen, te weten het kinderopvangbeleid, de reorganisatie van de politie en het Structuurschema Groene Ruimte, heb ik onderzocht wie er invloed op de belangrijkste beslissingen weet uit te oefenen. Zijn dat politici, bestuurders, ambtenaren, adviesorganen, lagere overheden of maatschappelijke partijen?

Het boek is nog in beperkte mate beschikbaar (te bestellen bij de auteur).